Stadgar för Kalmar Båtklubb


Klubben bildades 1930 och har sin hemort och verksamhetsområde i Kalmar.
De första stadgarna antogs 1930 och har reviderats 2010 och 2022. De revisionerna är grundade på Kalmar Motorbåtsklubbs tidigare stadgar av år 1971 och Kalmar Båtklubbs stadgar av år 1975.


§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö, goda hamnförhållanden samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Verksamheten skall främja sjöliv och verka för båtlivets utbredning samt bestå av ett utbud av aktiviteter i maritim miljö. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.


§ 2Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap sker skriftligt till medlemsansvarig via e-post eller via sociala medier. Styrelsen beslutar om antagning av ny medlem. Medlem skall följa klubbens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att klubben får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.


2.2 Medlemskategorier

Medlemmar indelas i följande kategorier:

1.Enskild medlem

2.Familjemedlemskap

3.Stödmedlem

4.Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Hedersmedlem och stödmedlem har rösträtt. För att bli stödmedlem måste man tidigare varit fullvärdig medlem.

Familjemedlemskap innebär att de registrerade familjemedlemmarna skall vara mantalsskrivna på samma bostadsadress.


2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar till disponering av uthamnen Gamla Varvet och klubbstugan på Kullö.
Medlem kan ta del av de förmåner som ges genom klubbens avtal med t ex sponsorer och Svenska Båtunionen.

Se vidare § 12.


2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits och erlagt medlemsavgift, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar och ordningsföreskrifter. Se vidare §12.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem bör i största möjliga utsträckning deltaga i klubbens arbetsdagar.

Medlem är skyldig att informera om sina ändringar av adresser och e-post. Som medlem i KBK, ger man sitt medgivande till registrering i vårt medlemsregister. Registrering av personuppgifter styrs av GDPR. För att KBK t ex ska kunna söka olika bidrag, för sin verksamhet.


2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till medlemsansvarig.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben.


2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem uteslutas ur klubben om medlem:

•motverkar klubbens syften

•skadar klubbens intressen

•inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

•eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben att dess anseende äventyras eller att det kränker annan medlem eller gäst.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av styrelsen.

Beslutet skall delges den uteslutne medlemmen skriftligt med styrelsens motivering till beslutet.


§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte eller extra årsmöte eller föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.


§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober – 30 september.


§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på extra årsmöte.


§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

Utebliven betalning innebär att medlem anses ha utträtt ur klubben.


§ 7 Föreningsmöten

7.1Antal möten

Förutom årsmöte kan ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret om så behövs. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.


7.2 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst

14 dagar före mötet. Kallelsen sker per e-post eller post till de som inte har e-post.

Kallelsen skall innehålla:

Dagordning

Uppgift om tid och plats.

Verksamhetsberättelse

Budget

Resultaträkning

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag
Motioner


7.3 Förslag till dagordningspunkt eller motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast den 15 september skriftligen lämna sitt förslag eller motion till styrelsen. Förslageller motion till annat föreningsmöte lämnas skriftligen till styrelsen fyra veckor innan föreningsmötet. Förslaget eller motionen skall även innehålla en motivering till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av fjärde kvartalet

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

§1 Årsmötet öppnande och val av ordförande för stämman, samt av protokollförare.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

§4 Prövande av om stämma blivit behörigen sammankallad

§5 Godkännande av dagordning

§6 Styrelsens årsberättelse

§7 Revisorernas berättelser

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Framställningar från styrelsen eller inkomna motioner från medlemmar

§10 Beslut om storlek på arvode till styrelsen

§11 Redogörelse för budget och utfall.

§ 12 Styrelsens förslag till medlemsavgift

§13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter. Förslag enligt valberedningen.

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter. Förslag enligt valberedningen.

§15 Val av funktionärer

§16 Val av valberedning. Förslag enligt styrelsen och årsmötet.

§17 Informations och frågestund

§18 Meddelande om plats och tid där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt för justering

§19 Årsmötet avslutande


7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten

Övriga ordinarie föreningsmöten kan hållas vid behov och utlysas av styrelsen.


7.6 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.


7.7 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Endast en röst per betalande familjemedlemskap.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

Medlem är rösträttsberättigad från det år man fyller 16 år.


§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.

Konstituerande styrelsemöte väljer kassör och sekreterare. Ordförande och sekreterare väljs udda år. Kassör och fjärde ledamot jämna år.


8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behov påkallat, dock minst sex gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

•Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

•Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.

•Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

•Representera klubben.

•Förvalta klubbens egendom och medel.

•Besluta om firmatecknare.

•På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.


Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen:

Ordförande skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben och utfärda kallelse till möten.

Sekreteraren skall ombesörja klubbens korrespondens och vid styrelsens möten föra noggranna protokoll samt underteckna löpande ärenden.

Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter. Vid varje styrelsemöte skall klubbens ekonomiska ställning rapporteras till styrelsen samt meddelande om nya medlemmar och medlem som försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

Suppleant skall medverka i största mån på föreningens möten. Suppleant ersätter ordinarie ledamot vid behov.

Kommittéverksamhet

Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter. tex Gamla Varvet, klubbstugan och festkommitté.§ 9 Revisorer

Klubben skall ha två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid på ett (1) år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.


§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande

Valberedningens uppgift är att:

•Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

•Motta nomineringar från klubbens medlemmar.

•Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

•Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Vid inledningen av sitt arbete, någon månad innan förslaget skall vara klart inhämta styrelsens synpunkter.

I god tid före utsändande av kallelse till årsmöte lämna förslag till styrelsen för utskick tillsammans med kallelsen.


Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Valberedningen skall närvara på minst ett styrelsemöte för att ska skaffa sig en uppfattning om hur styrelsearbetet framskrider.


§ 11 Förtjänsttecken och emblem

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

Klubbens förtjänstmärke kan efter styrelsens beslut tilldelas medlem. Klubbens vimpel skall om möjligt föras på medlems båt.


§ 12 Gamla Varvet och klubbstugan Kullö

För klubbens uthamn Gamla Varvet och klubbstugan finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av styrelsen.


§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§ 14 Klubbens upplösning


Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.